Psikoloji Bölümü Lisans Müfredatı (2016-2017 itibariyle) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

PSY 101 - Psikolojiye Giriş I
Psikoloji, araştırma, nörobilim, duyum, algı, öğrenme, bellek, biliş ve dil

PSY 102 - Psikolojiye Giriş II
Zeka, motivasyon, duygular, toplumsal cinsiyet, kişilik, psikolojik bozukluklar, psikolojik bozuklukların tedavisi, gelişim, sağlık ve sosyal psikoloji

PSY 111 - Psikolojide Etik
Understanding the ethical issues common to psychologists’ practices and psychological research; mastering the concepts of competence, informed consent, privacy and confidentiality, and avoiding harm or exploitation; in depth examination of moral, philosophical, psychological and legal standards

PSY 201 - Sosyal Psikolojiye Giriş
Sosyal sistemlerin işlevlerini yerine getirmesi ile bireylerin davranışları ve tutumları arasındaki ilişkiler, çağdaş kuram ve araştırmalar

PSY 202 - Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi
Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, yardım etme, kişilerarası çekicilik, yakın ilişkiler

PSY 203 - Gelişim Psikolojisi
Gelişim psikololojisi alanına giriş; doğum öncesi gelişim; bebeklik, erken çocukluk dönemi ve okul çağlarındaki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim

PSY 204 - Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi
Ergenlik, erken yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim; ölüm ve yas

PSY 213 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
Psikoloji araştırmalarında yer alan kavramlar, kuram-araştırma ilişkisi, hipotez oluşturma ve test etme, araştırma etiği ile çeşitli korelasyonel araştırma yöntemleri

PSY 214 - Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
İyi deneylerin temel ilkeleri, gruplararası ve grup içi deneyler, bu tür deneylerdeki sorunlarla nasıl başaçıkılabileceği, çarpansal deneylerin tasarımı ve yorumlanması.

PSY 221 - Psikolojide İstatistiğe Giriş I
Betimsel istatistik (frekans dağılımları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçümleri), grafikleme, sayma kuralları ve olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları normal dağılım, örnekleme dağılımı ve güven aralıkları

PSY 222 - Psikolojide İstatistiğe Giriş II
Çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, istatistiksel karar verme, tek ve iki değişkenli hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon, seçilmiş nonparametrik testler

PSY 301 - Psikopatolojiye Giriş
Psikopatoloji ve psikoterapi kuramları; klinik değerlendirme yöntemleri; yaygın psikopatoloji türleri, örn.: duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, cinsel bozukluklar gibi.

PSY 304 - Psikolojik Testler
Test geliştirme ve uygulama; geçerlik; güvenirlik; normlar; bireysel ve grup testleri; özel gruplara uygulanan testler; test çeşitleri (örn.; zeka testleri, kişilik testleri, projektif testler, yetenek testleri, endüstri / örgüt alanında kullanılan testler, eğitim ve klinik alanda kullanılan testler, nöropsikolojik testler)

PSY 305 - Duyum ve Algı I
Göz ve görme, beyin ve görme, renk duyumu

PSY 306 - Duyum ve Algı II
Üç boyutlu görme, hareket algısı, form algısı ve obje algısı

PSY 308 - Öğrenme Psikolojisi
Pavlovyan koşullanma, edimsel koşullanma, itici koşullanması, kısmi pekiştireç ve klasik-edimsel koşullanma etkileşimleri

PSY 315 - Davranışın Fizyolojik Temelleri
Sinir hücreleri ve sinir iletileri, sinapslar, sinir sisteminin anatomisi, duygusal davranışlar, öğrenmenin ve hafızanın biyolojisi, bilişsel işlevler, uyanıklık ve uyku, psikolojik rahatsızlıklar

PSY 401 - Kişilik Psikolojisi
Test edilebilirlik, reddedilebilirlik ve idiografik/nomotetik boyutlar, psikanaliz, analitik psikoloji, ego psikolojisi, varoluşçu psikoloji, nesne ilişkileri kuramı, kişilerarası ilişkiler kuramı

PSY 402 - Klinik Psikoloji
Klinik psikolojinin güncel konuları, araştırma teknikleri, değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları, tarihsel gelişimi, temel teorik modeller ve uzmanlık alanları

Seçmeli Dersler

PSY 303 - Deneysel Desen
Deneysel desenler, tam seçkisiz desen, seçkisiz blok deseni, iki değişkenli seçkisiz faktorlü desen, karmaşık desen

PSY 309 - Örgüt Psikolojisi
Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve grup etkililiği

PSY 311 - Bilişsel Psikoloji I
Duyusal hafıza, dikkat ve örüntü tanıma, kısa dönemli hafıza, uzun dönemli hafıza

PSY 312 - Bilişsel Psikoloji II
Çalışma hafızası, otobiyografik hafıza, örtük ve açık hafıza, bellek yanılsamaları, üstbiliş

PSY 313 - Örgüt Psikolojisine Giriş
Örgüt teorisi ve davranış, karar verme, iş tutumları ve motivasyon, iş dizaynı, grup dinamikleri, liderlik ve örgüt kültürü, ödüllendirme sistemleri, motivasyon ve memnuniye

PSY 314 - Karar Verme Psikolojisi
Karar verme, yargısal bozulmalar, sezgisel kararlar, risk ve belirsizlik altında karar verme

PSY 316 - Liderlik: Teori ve Pratik
Liderlik Kavramı, liderlik kavramı ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, dönüşümsel liderlik, takım liderliği, kadın ve liderlik, siyasi liderlik

PSY 318 - Psikolojide İstatistiksel Uygulamalar
SPSS’in ana menüsünü tanıma, verilerle işlem yapma, değişken yaratma, t-testi, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare ve güvenirlik analizleri uygulamaları

PSY 319 - Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji
Bir yaklaşım olarak gelişimsel psikopatoloji; zihinsel yetersizlikler, otistik spektrum bozuklukları, davranım bozukluğu, kaygı ve duygudurum bozuklukları vb.bebeklikten ergenliğe kadar görülen psikopatolojiler

PSY 320 - Zeka Testleri
Test uygulama, puanlama, yorumlama, rapor yazma, WISC-R, BG, AGTE

PSY 321 - İş Analizi
İşin doğası, iş analizi yöntermleri ve yaklaşımlarının uygulamaları, güncel iş analizi yöntem ve yaklaşımları

PSY 322 - İş Performansı ve Değerlendirme
Çevresel ve kurumsal etkiler, performans değerlendirmenin amaçları, performansla ilgili bilgi edinme, performans standartları, yargıları değerlendirme süreçleri, hata ve doğruluk ölçümleri

PSY 323 - Bilişsel Psikolojide Seçme Konular
Düşünme, karar verme, problem çözme, biliş, duygu ve hafıza, düşünme ve dil

PSY 324 - Stres Yönetimi
Stres literatürü, Akılcı Duygusal Stres Yaklaşımı ile stres yönetiminin temelleri, uygulama teknikleri

PSY 325 - Klinik Görüşmenin Temelleri
Terapi ilişkisi, terapistin kişisel farkındalığı, görüşme etiği, etkili dinleme ve cevap verme, değerlendirme görüşmesi yapma

PSY 326 - Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet Etkileri
Kurumlarda kadınlar ve erkekler, iş yerinde kadınların ve erkeklerin yaşantılarını anlamak, kalıpyargılar, işte güç ve ilişkiler, işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadınlar ve erkekler için kariyer

PSY 327 - Kültür ve Sosyal Davranış
Kültürün tanımları, kültürlerarası araştırma yöntemleri, kültürün sosyal algıyı, sosyal bilişi, kişilerarası ilişkileri, motivasyonu, benliği ve çeşitli bağlamlardaki sosyal davranışları nasıl şekilllendirdiği

PSY 328 - Politik Psikoloji
Politik psikolojiye giriş, kişilik, liderler, oy kullanma, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terör, uluslararası güvenlik ve çatışma

PSY 331 - Tutum ve Tutum Değişimi
Tutumun tanımı, özellikleri ve işlevleri, tutum ölçümü, tutum oluşumu, tutum değişimi, iknaya açık olma ve direnme ve tutum-davranış ilişkileri

PSY 332 - Tutum Ölçümü
Doğrudan ve dolaylı ölçüm teknikleri, farklı tutum ölçeği türleri, madde havuzu geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliklerini değerlendirme, madde analizi yapma ve tutum ölçeği geliştirme ve geçerlemede faktör analizi kullanımı

PSY 403 - Çok Değişkenli İstatistik
SPSS’te tek değişkenli ve çok değişkenli varyans ve kovaryans analizleri, çoklu regresyon ve faktör analizi

PSY 404 - Psikolojide Alan Çalışması
Öğrenciler alan çalışması yapabilecekleri, önceden Psikoloji Bölümü tarafından onaylanmış bir kurumda 140 saatlik çalışma yapmaktadırlar. Öğrenciler aynı zamanda derslere ve tartışmalara katılmaktadırlar. Tüm öğrenciler, derste tarışılmak üzere bir konu/vak’a yı hazırlayarak ders gelmektedirler ve derslerde her öğrenci tarafından hazırlanan vak’a lar tartışılmaktadır

PSY 405 - Psikoterapide güncel yaklaşımlar
Güncel psikoterapi yaklaşımları,teorik çerçeve, vak'a çalışmaları

PSY 406 - Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma I
Bu derste öğrenci özgün bir araştırma sorusu belirleyecek, bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayacak ve analiz edecektir.

PSY 407 - Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II
Bu derste öğrenci özgün bir araştırma sorusu belirleyecek, bu bağımsız araştırmanın verilerini toplayacak, analiz edecek ve araştırma raporunu yazacaktır.

PSY 408 - Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular
Kurumsal bağlılık, bağlılık hedefleri, iş memnuniyeti, kurumsal adalet, kurumsal iletişim ve suistimalci süpervizör

PSY 409 - Kurumlarda İhtiyaç Değerlendirme ve Eğitim
Çalışan eğitimi ve eelişimine giriş, stratejik eğitim, ihtiyaç değerlendirme, eğitim değerlendirme, çalışan gelişimi, kariyerler ve kariyer yönetimi

PSY 410 - Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Uygulamalı gelişim psikolojisi alanı kapsamında derinlemesine ele alınan doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, ergenlik,yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki gelişime ilişkin kuramsal ve pratik konular

PSY 411 - Sosyal Psikolojide Seçme Konular
Bu ders, sosyal psikolojide spesifik kuramsal ve uygulamalı başlıklar hakkında tarihi ve güncel literatüre giriş yapmak için tasarlanmıştır. Dönem için seçilmiş başlık hakkında formel bilgi edinmenin yanısıra, öğrencilerin bir dönem projesi geliştirmesi ve yapması gerekmektedir.

PSY 412 - Personel Seçimi ve Testler
Örgütlerde üyelik kararları, seçim sorununun analizi, yordayıcı hipotez geliştirme, performansın iki değişkenli tahmini, testlerle ve envanterlerle değerlendirme

PSY 413 - Motivasyon ve Sosyal Davranış
Motivasyonun tanımları, metaforları ve ölçümü, motivasyon kuramları ile benlik ve motivasyon

PSY 415 - Benlik Psikolojisi
Benliğin doğası, benlik bilgisi edinmede kaynaklar ve bilişsel süreçler, benlik gelişimi, davranışsal benlik düzenleme, benlik sunumu, benlik saygısı ve benlikle ilişkili fenomenlerde kültürel değişkenlikler

PSY 416 - Niteliksel Araştırma Yöntemleri
Niteliksel araştırma, etik konular, mülakat geliştirme ve mülakatlarda data-analitik prosedürler, etnografik araştırma, göze çarpmayan ölçümler, vaka çalışmaları, ve analitik bir teknik olarak içerik analizi

PSY 417 - Kişilik Değerlendirmesi
Değerlendirme etiği, klinik uygulamalarda kullanılan değerlendirme araçları, MMPI uygulama, puanlama ve yorumlama, projektif yöntemler, Beier Cümle Tamamlama Testi ve değerlendirme raporu

PSY 418 - Krize Müdahale Teknikleri
Krizi değerlendirme ve krize yaklaşım modelleri, kuramsal ve etik yönden kriz, psikolojik travmalar; örneğin travma sonrası stres bozukluğu, afet psikolojisi, doğal afetler ve şiddet

PSY 419 - Sağlık Psikolojisi
Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

PSY 420 - Klinik Psikolojide Seçme Konular
Şizofreni, şizofreni hastalarının aileleri ile saha araştırması, biliş-duygu araştırmaları, sağlık psikolojisinin saha uygulamaları ve toplum temelli ruh sağlığı

PSY 421 - Psikofarmakolojiye Giriş
Psikoaktif ilaçların özellikleri, sinir sistemindeki çalışma prensipleri, beyin ve davranış üzerindeki etkileri, psikofarmakolojik ilaçlar, temel sınıflandırması, endikasyonları, kontrendikasyonları ve yan etkileri

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

- Alan Dışı Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG 102 - Akademik İngilizce II
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı dersin önemli konularıdır.

ENG 202 - Sunum Becerileri
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Bu ders seçmeli bir derstir. Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST112 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

MATH101 - Matematiksel Analiz
Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.

PR119 - Sosyolojiye Giriş

TURK401 - Türk Dili I
TÜRK DİLİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

TURK402 - Türk Dili II
TÜRK DİLİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ