Eğitim Anlayışı, Lisans Yeterlilikleri ve Program Öğretim Amaçları

Eğitim Anlayışı

Psikoloji, insan davranışını, düşünce ve duygularını, bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya, açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji insanı anlama bilimi olduğu kadar sanatıdır da. Bu nedenle Psikoloji eğitimi, güçlü kuramsal bilgi birikimi yanısıra, uygulamayı ve adına belki de çıraklık denebilecek bir eğitim ve olgunlaşma sürecini de içerir. Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, öğrencilerimizi, mükemmel kuramsal bilgiyle donatırken, daha lisans düzeyinde aktif bir biçimde, Psikoloji’nin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, Psikoloji’nin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler ile, her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına, olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları bire-bir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır..

Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, Psikoloji’nin alt dallarını tanıyacakları, gelişim, öğrenme, bilişsel, sosyal, endüstriyel/örgüt ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri alırlar. Lisans öğreniminden sonra Psikoloji’nin uygulama alanında çalışmak isteyen öğrencilerimiz için, seçmeli ve uygulama (staj) derslerini belirleyerek, endüstriyel/örgüt psikolojisi, klinik psikoloji ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme imkanları bulunmaktadır. Psikoloji alanında yüksek lisans yapmak ve araştırmacı ya da akademisyen olmayı düşünen öğrencilerimiz ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek, araştırma altyapısına sahip olabilirler.

Psikoloji Bölümü’nün amacı, mükemmele ulaşmayı hedefleyen öğrenciler ve mezunlar yetiştirmektir. Dünyadaki ve ülkemizdeki farklılıkların ve gerçeklerin farkında olan; toplum içinde ve toplum sorunlarına duyarlı; geniş ve esnek dünya görüşüne sahip; olaylara, analitik, eleştirel ve yaratıcı yaklaşabilen; bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunacak psikologlar yetiştirmek hedefimizdir.

Misyonumuz, öğretimde, araştırmada ve uygulamada mükemmeli yakalamaktır. Bölümümüz, öğrencilerine,

 • yenilikçi ders programları ile kuramsal bilginin uygulamaya geçmesini sağlayarak
 • lisans düzeyinde araştırma olanakları sunarak
 • mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma imkanı vererek

bu misyonu yerine getirmeye çalışmaktadır.

.  

Program Yeterlilikleri

 • İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması.
 • Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
 • İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
 • Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi.
 • Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
 • Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
 • Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
 • Kişilerearası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
 • Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması

 

Program Öğretim Amaçları:

 • Psikolojinin temel kavramları ve uzmanlık alanları ile ilgili kuramsal bilgiye ve bu bilgileri kullanma becerisine sahip olması
 • Korelatif ve deneysel araştırmalar tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve raporlayabilme becerisine sahip olması
 • Yetkinliğinin sınırlarını bilir ve mesleki etik bilincine sahip olması
 • Toplumsal süreçlere yönelik farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış olması
 • Takım çalışması ve bireysel çalışma yürütebilme, güncel mesleki gelişmeleri takip edebilme ve etkili iletişim ve sunum becerilerine sahip olması